ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพนัง : Welcome to the website Pakphanang School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปากพนัง เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครอง ทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรม ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
โรงเรียนจัดกิจกรรม "มุฑิตาจิต ครูผู้ทรงคุณค่า แห่งฟ้าแดง"
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
อบรม พัฒนา
การอบรมทักษะการ coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright (สำหรับนักเรียน)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ด้วย Google Site (สำหรับนักเรียน)
กิจกรรม
แบบทดสอบ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ข่าวการศึกษา
แบนเนอร์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน