ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนปากพนัง : Welcome to the website Pakphanang School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการพิเศษส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่สากล (EIP) ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อ ม.4 โครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2566
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2565
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ สมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ประจำปี 2566 อำเภอปากพนัง
โรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนังมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษา ปี 2565
โรงเรียนปากพนังร่วมกับ อพวช.จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
โรงเรียนปากพนังร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางมนทิรา คงทอง
อบรม พัฒนา
การอบรมทักษะการ coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright (สำหรับนักเรียน)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ด้วย Google Site (สำหรับนักเรียน)
กิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. "สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์"
แบบทดสอบ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
ข่าวการศึกษา
ระบบภายนอก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน