ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รูปแบบโครงการ
ปะหน้าโครงการ 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.08 KB 93541
รูปแบบโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 43.8 KB 93547
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.32 KB 93855
ประกาศโรงเรียนปากพนัง
ไฟล์เอกสาร SAR_62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.07 KB 93929
ใบสมัครประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.14 KB 93745
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.68 KB 93879
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 93687
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.36 KB 93672
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.14 KB 93695
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.88 KB 93681
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.79 KB 93682
ประกาศสรรหาและการเลือก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.74 KB 93692
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 93687
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 93695
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 93698
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 93682
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
สรุปผลการไปราชการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 162.94 KB 93714
รายงานสรุปการไปราชการของแต่ละคนเมื่อสิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 853.63 KB 93687
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 152.34 KB 93731
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบบันทึก PLC ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 68.16 KB 93722
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 84.81 KB 93803
แบบอนุมัติขอให้แผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 93771
แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 39.52 KB 93781
อื่นๆ
ไฟล์รายการหนังสือ ประจำปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.07 KB 93760