ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รูปแบบโครงการ
ปะหน้าโครงการ 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.08 KB 48281
รูปแบบโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 43.8 KB 48472
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.32 KB 48309
ประกาศโรงเรียนปากพนัง
ไฟล์เอกสาร SAR_63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.26 KB 48109
ใบสมัครประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.14 KB 48102
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.68 KB 48408
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 48459
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.36 KB 48250
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.14 KB 48097
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.88 KB 48102
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.79 KB 48415
ประกาศสรรหาและการเลือก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.74 KB 48270
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.91 KB 48379
ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.94 KB 48465
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.46 KB 48379
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 936.79 KB 48232
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.06 KB 48329
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 48436
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 48274
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 48088
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 48075
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 13
แบบฟอร์มการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 24
แบบฟอร์มการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 18
แบบฟอร์มการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 43.13 KB 17
ตารางการแปลงค่าจำนวนคาบเป็นชั่วโมง JPEG Image ขนาดไฟล์ 334.17 KB 14
ประกาศโรงเรียนปากพนัง การนับชั่วโมงภาระงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.45 KB 12
สรุปผลการไปราชการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 162.94 KB 48076
รายงานสรุปการไปราชการของแต่ละคนเมื่อสิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 853.63 KB 48345
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 152.34 KB 48094
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบบันทึกผล กิจกรรมชุมนุม 1/2564 pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.6 KB 44136
แบบบันทึกผล กิจกรรมชุมนุม 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 298.25 KB 44134
แบบบันทึก PLC ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 68.16 KB 48663
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 84.81 KB 48612
แบบอนุมัติขอให้แผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 48366
แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 39.52 KB 48324
อื่นๆ
ไฟล์รายการหนังสือ ประจำปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.07 KB 48352