ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รูปแบบโครงการ
ปะหน้าโครงการ 64 Word Document ขนาดไฟล์ 113.08 KB 878
รูปแบบโครงการ ปี 64 Word Document ขนาดไฟล์ 43.8 KB 1076
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.32 KB 920
ประกาศโรงเรียนปากพนัง
ไฟล์เอกสาร SAR_63 RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.26 KB 707
ใบสมัครประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.14 KB 726
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.68 KB 1008
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 1081
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.36 KB 878
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.14 KB 717
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.88 KB 714
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.79 KB 1033
ประกาศสรรหาและการเลือก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.74 KB 897
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.91 KB 912
ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.94 KB 1058
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.46 KB 1006
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 936.79 KB 833
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.06 KB 947
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 1056
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 900
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 710
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 690
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
สรุปผลการไปราชการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 162.94 KB 693
รายงานสรุปการไปราชการของแต่ละคนเมื่อสิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 853.63 KB 969
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 152.34 KB 719
เอกสารฝ่ายวิชาการ
แบบบันทึก PLC ของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 68.16 KB 1099
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 84.81 KB 1100
แบบอนุมัติขอให้แผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 987
แบบบันทึกการปฏิบัติการสอนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 39.52 KB 939
อื่นๆ
ไฟล์รายการหนังสือ ประจำปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.07 KB 976