ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ไฟล์รายการหนังสือ ประจำปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.07 KB 81
รูปแบบโครงการ
รูปแบบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.32 KB 145
ประกาศโรงเรียนปากพนัง
ไฟล์เอกสาร SAR_62 RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.07 KB 224
ใบสมัครประวัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.14 KB 92
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.68 KB 62
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.4 KB 31
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.36 KB 26
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.14 KB 31
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.88 KB 29
แบบเสนอชื่อและใบสมัครผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.79 KB 30
ประกาศสรรหาและการเลือก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.74 KB 30
เอกสารฝ่ายงบประมาณ
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 24
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 25
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินเกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 22
ขออนุมัติใช้เงินดำเนินการตามโครงการ จัดซื้อวงเงินไม่เกิน 5000 Word Document ขนาดไฟล์ 197.5 KB 19
เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล
สรุปผลการไปราชการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 162.94 KB 12
รายงานสรุปการไปราชการของแต่ละคนเมื่อสิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 853.63 KB 13
บันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.86 KB 24