คณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง

นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ