ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสัปดาห์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
             
 
                ด้วยโรงเรียนปากพนัง  ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยการกำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปากพนัง  ในระหว่างวันที่  6 - 12  มิถุนายน  2562  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาดังกล่าว  จะมีใบขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมถึงผู้ปกครอง  ส่วนนักเรียนที่ไม่มีใบขออนุญาตถึงผู้ปกครองจะเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
              
                ในการนี้  โรงเรียนปากพนัง  ขอหยุดทำการเรียนการสอนเพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาดังกล่าว  ตั้งแต่วันจันทร์ ที่  8  กรกฎาคม  2562  ถึงวันศุกร์  ที่  12  กรกฎาคม  2562  เป็นเวลา  5  วัน  และมีกำหนดเปิดการเรียนตามปกติ  ในวันจันทร์ ที่  15  กรกฎาคม 2562  และทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้โปรดดูแลให้นักเรียนได้ทบทวนตำราเรียนและทำงานรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ   โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,09:06   อ่าน 347 ครั้ง