คณะผู้บริหาร

ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง

นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล