กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิชาญ ศรีหะรัญ

นายสาธร พฤกษะศรี

นางราตรี ลือแก้ว

นางสาวพรทิพย์ กุศลสนอง

นางสาวศมนวรรณ สุขชุ่ม

นางนพยง วงศ์สีแก้ว

นางสาวบุษบา พิทักษ์

นางสาวมาลี จันทรศรี

นางสาวศิรินทิพย์ รจนา

นางสาวชณิดาภา ศรีเปารยะ

นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้า

นางสาวชุติมา หนูเกื้อ

นางสาวดามันญา ลักษณะวิลาส