กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสกสิทธิ์ เวชสาร

นายเสรี สมภูเวช

นายจักรชัย สายมณี

นางกิ่งแก้ว คำพรรณ์

นายธเนศ คำพรรณ์

นางอนงค์นุช คลอดเพ็ง

นายสาโรจน์ ชุมโชติ

นางสาวสุดา จันทอง