กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจินตนา แป้นคง

นางสาวขนิษฐ พฤกษาพิทักษ์

นางศิริวรรณ เยี่ยมเวช

นางสุภาภรณ์ ใหม่พรม

นางราตรี แก้วพิทักษ์

นางสาวสุพัตรา ทองเรือง

นายฐิชาภรณ์ อุดมสิน