กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ครู คศ.3

นายรัฐพร จันทวงศ์

นางสาวพัชรีย์ จันทร์ทอง

นางสุจิตตรา วิชัยดิษฐ์

นางสาวโกสม สงพุ่ม

นายณัฐพงษ์ บุญธรรม

นางสาวณัฐกฤตา ทองนอก

นางสาวมนธิชา ทองหัตถา

นางสาวอัจฉราพร ปรีชาชาญ

นางแก้วขวัญ มุสิเกตุ

นางสาวจุรารัตน์ คงนุ่ม

นางสาวสาวิตรี แซ่โค้ว

นางสาววรรณิศา มุ้งเทพ

นางสาวอมรพรรณ กาฬสุวรรณ

Mr.Joseph Nana Koomson

Mr.Hovert Magas Orbe

Mr.Derick Sone Sone

Mr.Elvis Akwoge Epie