เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
คณิตศาสตร์ประยุกต์คืออะไร
โพสโดย
jaidee

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ในบางมหาวิทยาลัย คือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ก็อาจสงสัยว่าแตกต่างกันอย่างไรกับสาขาคณิตศาสตร์ และเรียนอะไรกันบ้าง วันนี้ผู้เขียนหาคำตอบมาให้ ติดตามอ่านกันได้เลย

          คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ มากมายที่เน้นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีสาขาหนึ่งที่สำคัญอย่างสาขาคณิตศาสตร์ก็ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ด้วย อาจเป็นเพราะว่าคณิตศาสตร์นับเป็นเครื่องมือหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยและการประยุกต์ใช้ซึ่งทำให้เกิดความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบัน นอกจากมีสาขาคณิตศาสตร์แล้ว ในบางมหาวิทยาลัยยังสาขาคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่แตกต่างออกไป นั่นก็คือ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  (applied mathematics)

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจรูปแบบหรือการแบ่งประเภทของคณิตศาสตร์กันก่อนว่ามีแบบไหนบ้าง คณิตศาสตร์อาจสามารถแบ่งแยกได้เป็นสาขาหรือประเภทต่าง ๆ  ถ้าแบ่งเป็นประเภทอาจแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้คือ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์, คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตร์จำกัด (วิยุตคณิต)

          คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) คือคณิตศาสตร์ที่ศึกษาความคิดเชิงนามธรรม หรือคณิตศาสตร์เชิงความคิด แต่คณิตศาสตร์ประยุกต์แตกต่างจากคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ตรงที่จะเริ่มต้นพิจารณาปัญหาในชีวิตจริงก่อน ส่วนคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ไม่จำเป็นที่จะไม่เป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ กล่าวคือ สามารถศึกษาสิ่งใด ๆ เชิงนามธรรมตามธรรมชาติของมันโดยแท้ และไม่จำเป็นต้องคิดถึงความเป็นจริงในโลก และในขณะเดียวกัน ก็มีส่วนที่ไม่อาจเรียกได้ว่าเหมือนกัน แต่เรียกว่าทับซ้อนกันก็คือ นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้สิ่งที่มักเรียกว่า คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ ในการสร้างแบบจำลองสิ่งที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริง ในขณะที่นักคณิตศาสตร์บริสุทธิ์มักมีแรงบันดาลใจในการทำวิจัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ทางสังคม

          ในส่วนของสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์นั้น มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อสามารถนำแก่นของความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความที่เป็นวิชาที่เน้นกระบวนการคิดที่ใช้เหตุและผล จึงทำให้คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่เราสามารถนำความรู้ไปประยุต์ใช้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างมาก  

          อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า สาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เน้นการศึกษา เกี่ยวทฤษฎี การพิสูจน์ทฤษฎี พีชคณิต เรขาคณิต ส่วนสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ก็จะนำความรู้มาประยุกต์ใช้ เช่น การวิเคราะห์เชิงตัวเลข คอมพิวเตอร์ และสถิติ นั่นเอง

          ทั้งนี้ ในความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน จะเห็นได้ว่า คณิตศาสตร์ประยุกต์ ใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้และทักษะในกระบวนการคิดที่ใช้เหตุและผล อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทักษะในการคำนวณที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนอย่าง Algorithms ซึ่งเป็นหลักการและความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) ที่สำคัญ ทั้งนี้ในทุกการศึกษา วิจัย และแก้ปัญหา เมื่อเราเจอกับปัญหา ย่อมใช้ฐานความรู้ทางสถิติมาใช้แก้ปัญญา ตั้งสมมติฐาน เก็บข้อมูล ทดลอง เพื่อสรุปและเลือกวิธีแก้ปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่นำพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เข้ามาศึกษาและจัดให้เป็นระบบมากขึ้น

แนวทางประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

          ปัจจุบันสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มีเปิดสอนตั้งแต่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ,หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท),  และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก)  ในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคคลหรือแรงงานในสาขาอาชีพนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันหลายองค์กรที่ต้องการนักคณิตศาสตร์เข้าไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก และยังกล่าวได้ว่ายังเป็นสาขาที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ที่จบสาขานี้จึงมักได้ค่าตอบแทนที่สูง ซึ่งด้วยเหตุผลที่หน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นที่ต้องมีนักคณิตศาสตร์ช่วยในการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล หรือบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ก็ยังสามารถทำงานเกี่ยวกับสถิติ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ โดยตำแหน่งและอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

โพสโดย : jaidee
IP : 51.79.161.239
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2564,17:17 น.
ความเห็นที่ 3
โพสโดย
่่jj
คลิก เว็บซื้อหวยออนไลน์
โพสโดย : ่่jj
IP : 51.79.161.247
โพสเมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2564,15:07 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
jaidee
อย่างแจ่ม PG SLOT
โพสโดย : jaidee
IP : 51.79.156.13
โพสเมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2564,19:34 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
tt
คลิก เว็บซื้อหวยออนไลน์
โพสโดย : tt
IP : 139.99.88.12
โพสเมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2564,18:21 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: