ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพอื่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2563,11:45  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง We are ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอวยพร เผาะช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,14:06  อ่าน 602 ครั้ง
รายละเอียด..